Fundacja „Jaśmin” została powołana do życia w dniu 13 lipca 2004 r. w Poznaniu, a jej cele statutowe obejmują w szczególności:

Pomoc materialną i niematerialną dzieciom zagrożonym ubóstwem, utratą zdrowia lub życia.

Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowanie zdrowia i życia.

Wspieranie edukacji dzieci z rodzin ubogich, jak również organizowanie finansowanie ich wypoczynku oraz aktywności sportowej.

Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.

Pomoc materialną i niematerialną matkom samotnie wychowującym dzieci, a także osobom starszym, w szczególności osamotnionym i 
         znajdującym sie w trudnej sytuacji życiowej.

Wspieranie edukacji obywateli Polski oraz osób pochodzenia polskiego poprzez fundowanie naukowych stypendiów krajowych i
         zagranicznych, pod warunkiem zgodności kierunku edukacji i badań
         naukowych z nauczaniem Jana Pawła II.

Dochody Fundacji pochodzą z darowizn i są wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych, z pełnym poszanowaniem woli donatorów. Fundacja w swej działalności opiera się na nieodpłatnej pomocy wolontariuszy, nie generuje więc obciążających jej majątek kosztów.

 W przyszłości Fundacja zamierza zabiegać o nadanie jej statusu organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu możliwe będzie przekazywanie na rzecz Fundacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ponadto Fundacja przygotowuje charytatywne aukcje internetowe celem pozyskania dodatkowych środków na realizację swych celów statutowych.